ייפוי כוח מתמשך - המדריך המלא

ייפוי כוח מתמשך – המדריך המלא – יוזוק מלכין ושות

מהו ייפוי כוח מתמשך?

במדינת ישראל, כשרותו המשפטית של אדם נשללת בהכרזתו כפסול דין. אולם יש מחלוקת בשאלת פרשנות המושג "גריעת כשרותו" שבחוק השליחות – האם היא כוללת דווקא הכרזה על אדם כפסול דין או גם מצבים שבהם הופך אדם ל"פסול רצון" – דהיינו: הוא אינו מסוגל להבין ולהביע רצון בעניין שבו מדובר, אף ללא הכרזה פורמלית.

הפסיקה בבתי משפט השלום קבעה, כי כאשר אדם שנתן ייפוי כוח נמצא במצב שבו הוא כבר לא מסוגל להבין את טיב השליחות ותוצאותיה ואינו יכול לפעול בצורה סבירה בקשר לשליחות, לא רשאי השלוח לפעול יותר על פי ייפוי הכוח והשליחות מסתיימת (כשמדובר ביפוי כח שהוא לא יפוי כח בלתי חוזר).

המחוקק הבין, כי לא בכל מקרה יש צורך בהתערבות שיפוטית ובפיקוח ישיר בנוגע לפעולותיהם ולמצבם של אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם, עם כל הבירוקרטיה הכרוכה בהתערבות ופיקוח אלה והחדירה לאוטונומיה האישית והמשפחתית. פעמים רבות הדאגה לאותם אנשים נעשית על ידי בני המשפחה וסביבתם הקרובה באופן המיטבי, בלי שיהיה צורך בהתערבות המדינה.

לכן, בשנת 2016- תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962 ונחקק פרק שלם: פרק שני1 שכותרתו: ייפוי כוח מתמשך.

מוסד ייפוי הכוח המתמשך נועד לאותם מצבים שבהם יש לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו יש מעטפת משפחתית או חברתית הדואגת לו, ועוד בעודו בעל כשירות הוא מעוניין לקבוע מי יהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייני רכוש או לעניינים אישיים שלו.

למעשה התיקון מאפשר לאדם למנות מיופה כוח, אשר יוכל לפעול בענייניו של הממנה, באמצעות ייפוי כוח מתמשך, כאשר אותו אדם כבר לא יהיה מסוגל להבין את משמעות מתן ייפוי הכוח ומטרתו. בכך- יוכל אדם בזמן היותו כשיר ומסוגל לדאוג לענייניו, למנות מיופה כוח שיפעל בענייניו הרפואיים, האישיים ו/או רכושיים – כולם או רק לחלקם, ייצגו ויקבל החלטות בשמו, במועד שבו יחדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו נתן את ייפוי הכוח המתמשך ולקבל החלטות בקשר אליו.

לדוגמא: הממנה יכול לקבוע בייפוי הכח המתמשך, כי בעתיד ינוהלו ענייניו האישיים והרפואיים באופן מסוים, כדוגמת מיהו המטפל הרצוי או המוסד/ בית החולים שמעוניין להתאשפז בו או אם הוא מעדיף שאת אחרית ימיו יבלה במוסד שיקומי או גריאטרי או לחילופין בביתו עם או בלי עזרת מטפל/ת וכן לקבוע את אופן ניהול הרכוש שלו, כלומר לאפשר למיופה הכח לעשות שימוש בכרטיס האשראי שלו ולנהל עבורו את חשבון הבנק או אפילו לקבוע בייפוי הכח המתמשך אם מיופה הכח ישכיר או ימכור את נכסיו של אותו ממנה, בקרות מקרים מסוימים או כיצד להשקיע את כספיו.

ייפוי הכוח האמור, הוא למעשה מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס (פרוצדורה של מינוי אפוטרופוס- מטילה מגבלות על מי שמונה כאפוטרופוס עבור חסוי, כדי לשמור ולהגן על ענייניו של החסוי), אבל אין בכניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של הממנה.

ייפוי הכוח המתמשך- קובע מי יהיה מיופה הכוח וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים שהממנה קבע מראש.

הממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח הנחיות ברורות ומפורטות בנושאים מסוימים, או "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר הממנה מראש- איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד או להשאיר למיופה הכוח שבחר את שיקול הדעת לפעול כפי שמיופה הכח יראה לנכון.

מיופה כוח, שנבחר- יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר הממנה לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו.

מי רשאי לעשות ייפוי כוח מתמשך ? (מי הוא הממנה?)

כל אדם בגיר שהוא בעל כשירות, כלומר כל אדם מעל גיל 18 שהוא כשיר משפטית (ושהוא לא חסוי- כלומר שלא מונה לו אפוטרופוס), אשר מבין את המשמעות של ביצוע יפוי כח מתמשך.

מי יכול לשמש כמיופה הכח של הממנה?

אדם שמלאו לו 18 שנים והסכים מראש לשמש כמיופה כוחו של הממנה יכול להתמנות כמיופה כח בייפוי כוח מתמשך.

ניתן למנות מיופה כוח אחד לכל העניינים הרצויים, או מספר מיופי כוח שיחליטו יחדיו או מספר מיופי כח כאשר אחד חלופי למיופה הכח הראשון. כלומר ניתן לקבוע מיופי כח שיפעלו יחדיו במשותף או בנפרד ולקבוע את היקף הסמכויות שלהם ומי יכריע במקרים של מחלוקות.

במקרה שמיופה הכח מונה לבצע פעולה אסורה, בלתי אפשרית או בלתי חוקית- עליו לפנות לבית המשפט שיורה לו איך וכיצד לפעול.

מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו ובהתאם לעקרון של שמירה על כבוד הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר; שמירה, ככל האפשר, על פרטיות הממנה, בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו.

מיהו המיודע עם ייפוי כוח מתמשך

הממנה יכול לקבוע ביפוי הכח שערך אם הוא מעוניין שמיופה הכח יצרך למסור מידע על כניסת יפוי הכח לתוקף ועל ההחלטות שיקבל מיופה הכוח עבור הממנה- לאותו אדם או אנשים- קוראים: "מיודע" / "מיודעים".

המיועד/ים יכול/ים להיות אדם שנקבע זהותו/ם מראש או האפוטרופוס הכללי ותפקידם למעשה לפקח על פעולותיו של מיופה הכוח.

אדם מיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב הממנה. אדם מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח;

קביעת מיודע היא רשות ולא חובה.

איך עושים ייפוי כוח מתמשך?

מי שרשאי לעשות יפוי כח מתמשך- יכול לפנות לעו"ד שעבר הסמכה והכשרה מיוחדת לעריכת יפוי כח מתמשך כדי שיערוך עבורו את יפוי הכח על פי הנחיותיו.
שימו לב שלא כל עו"ד מוסמך לעשות, לערוך ולהגיש יפוי כח מתמשך, אלא רק עו"ד שעבר הסמכה מיוחדת וקיבל תעודה.

אסור שלאותו עו"ד יהיה עניין אישי ביפוי הכח.

חשוב מאוד שעריכת יפוי הכח המתמשך תהיה מקצועית, לאחר בירור מעמיק עם הממנה לצרכיו ורצונותיו, כדי שיפוי הכח יהיה הכלי הנכון שניתן יהיה לעשות בו את השימוש הנכון בעת הנכונה.

לאחר עריכתו של יפוי הכח המתמשך- יש להפקידו במשרד האפוטרופוס הכללי כפי שיפורט בהמשך

מהן הפעולות שלא ניתן לכלול ושלא יינתן להם תוקף גם אם יוזכרו ביפוי הכח המתמשך

ישנן פעולות שנקבע בדין שלא יהיה להן תוקף ביפוי הכח המתמשך:

המרת דת, מתן גט, השתתפות בבחירות, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, עריכת צוואה בשם מייפה הכוח וקביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של האדם, כגון: קביעת שמות המוטבים בקופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, פוליסת ביטוח חיים וכן ביצוע פעולות שמייפה הכוח היה מוסמך לעשות כמיופה כוח או אפוטרופוס לאחר, פעולות או הבעות רצון לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו- 2005 כגון: הסכמה לבדיקות, ניתוחים, החייאה, חיבור למכשיר הנשמה, דיאליזה- לצורך פעולות אלה יש לערוך ייפוי כוח מיוחד למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות (יפוי כח מיוחד אותו יש לשלוח מבעוד מועד ל- משרד הבריאות – המרכז להנחיות רפואיות מקדימות, התקף למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר).

מהן הפעולות שלא יוכל מיופה הכח לבצע, אלא אם הוזכרו באופן מפורש ביפוי הכח המתמשך

מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים

מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובערך שקבע הממנה, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.

מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.

פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין הכולל עולה על 100,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 500,000 שקלים חדשים.

ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, למעט: הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה, משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו, בהתייעצות עם שר האוצר, שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או לשחרור מאשפוז כאמור, בתנאים שקבע הממנה.

הפעולות שניתן לכלול ביפוי הכח המתמשך, אבל יידרש להן אישור של בית המשפט

העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.

עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה.

המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.

השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה.

הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.

מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה.

מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור.

משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור.

מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

או התחייבות לבצע אחת מהפעולות שצויינו למעלה.

מי אינו יוכל להתמנות כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

מי שלא מלאו לו 18 שנים, הוכרז פסול דין, ולעניין מיופה כוח לענייני רכוש – הוכרז פושט רגל ו/או לקוח מוגבל לא יוכל להתמנות כמיופה כח.

גם כל מי שנותן שירות רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי לממנה תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין או מספק לו מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין מנוע מלשמש מיופה כח. הדבר נועד למנוע ניצול לרעה של הממנה וניגוד אינטרסים בפעולתו של מיופה הכוח ולאפשר פיקוח ובקרה בלתי תלויים של מיופה הכוח בפעולתו אל מול גורמים המטפלים בממנה .כך למשל, לא יוכל מנהל מוסד שבו מאושפז אדם בתשלום, להיות מיופה כוח של אותו אדם. ולעומת זאת, בן זוגו של אדם המתגורר עמו בדירת בני הזוג, יוכל להיות מיופה כוחו.

 נוסף על כך מיופה הכוח לא יהיה עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

גם מי שכבר מונה כמיופה כוח ל- 3 אנשים שאינם בני משפחתו- אינו יכול לשמש כמיופה כח ביפוי כח מתמשך.

התנהלות כלכלית של מיופה הכח עבור הממנה – מול הבנקים

לאחרונה החלו הבנקים לאשר למיופי כוח לבצע פעולות בחשבון מרחוק, ללא צורך בהגעה פיזית לבנק. את הפעולות מאפשרים לבצע באמצעות האינטרנט פעולות באפליקציה של הבנק, המייל, הפקס' והטלפון.

הבנקים מאפשרים גם הנפקת פנקסי שיקים למיופי הכח ואף גובש נייר עמדה עקרונית של האפוטרופסה הכללית גם בסוגיה של הנפקת כרטיסי חיוב לסוגיהם בחשבונות של ממנים, כך שהובהר שעצם הנפקת כרטיס החיוב בנסיבות אלה, כשלעצמה, אינה מהווה, לעמדת האפוטרופוס הכללי, הפרה של חובת הזהירות של הבנקים. הכל, כמובן, מבלי לגרוע משיקול דעתו הפרטני של הבנק בהנפקת כרטיסי חיוב בחשבון מסוים, לממנה או למיופה הכוח, בהתאם לנסיבות העניין.

מסגרת האשראי בכרטיס לא תעלה על סכום של 10,000 ₪ בחודש, לפי שיקול דעת הבנק וככל שסכום היתרה החודשית בחשבון אינו יורד מסכום זה.

הפקדה של ייפוי כוח מתמשך

ניתן להפקיד את יפוי הכח המתמשך באופן מקוון בלבד באחת מ- 2 דרכים:

  1. הפקדה בידי עורך הדין שבפניו נחתם המסמך – בהגשת העותק המקורי המקוון של המסמך, במערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי, חתום בידי עורך הדין בחתימה אלקטרונית.

או

  1. בהפקדה בידי הממנה או עורך המסמך שמתבצעת בשני שלבים:

שלב א' – הגשת העותק המקורי המקוון של המסמך, בידי עורך הדין שבפניו נחתם המסמך, במערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי, חתום בידי עורך הדין בחתימה אלקטרונית כאמור בפסקה 1.

שלב ב' – הזדהות חכמה של הממנה או עורך המסמך, לפי העניין, באתר ממשל זמין, ואישור המסמך שהוגש על ידי עורך הדין במערכת הממוחשבת

אין צורך להגיש או לשלוח את מסמך הנייר המקורי למשרדי האפוטרופוס הכללי;

על עורך הדין לשמור את מסמך הנייר המקורי אצלו בהתאם להוראות התיקון לתקנות.

ונכון להיום אין צורך בתשלום אגרה להפקדת ייפוי כוח מתמשך

מתי נכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף וניתן לעשות בו שימוש?

יפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף כאשר הממנה חדל להבין בנושא שלגביו ניתן יפוי הכח המתמשך ועולה הצורך לעשות ביפוי הכח הזה שימוש.

הממנה הוא שרשאי לקבוע ביפוי הכח המתמשך מתי הוא יכנס לתוקף, לדוגמא: בהחלטה של מיופה הכח שיזהה כי במצבו הוא לא כשיר לפעולות שלשמן ניתן יפוי הכח או בעקבות אירוע מסויים שיקרה- לדוגמת אישפוז פסיכיאטרי. אם הממנה לא קבע את התנאים לכניסת יפוי הכח המתמשך לתוקף- הוא יכנס לתוקפו על פי חוו"ד מומחה, בצירוף הצהרה של מיופי הכח שיצהירו שהממנה לא מסוגל לבצע את הדבר שלשמו ניתן יפוי הכח המתמשך ולאחר שנשלחה לאפוטרופוס הכללי בקשה לכניסה לתוקף, בצירוף חוות דעת רפואית המעידה על כך שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר, או מסמך אחר אם נקבע תנאי אחר לכניסה לתוקף בייפוי הכוח המתמשך.

לאחר הגשת ההצהרה הטיפול יועבר למחוז הרלוונטי (לפי מגורי הממנה).

משך זמן הטיפול בבקשות לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך: כ- 3 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לכך אצל האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי ישלח למיופי הכוח מכתב אישור או דחייה לעניין ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולמיודעים בהתאם.

מיופי הכוח רשאים לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את המסמך המאושר בחותמת דיגיטלית על ידי האפוטרופוס הכללי.

הודעה על ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך:

ייפוי הכוח פוקע או מתבטל בהתאם לנסיבות הקבועות בחוק (לדוגמא: בפטירת הממנה או מיופי הכוח, או על פי רצון הממנה- כלומר בהוראות מיוחדות שקבע הממנה או על פי החלטת בית משפט לענייני משפחה או בית הדין השרעי, או כאשר מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל, או כשמיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע).

הודעת ביטול תוגש בידי הממנה או עורך המסמך באופן מקוון או בקבלת קהל בהתייצבות אישית של הממנה במחוז האפוטרופוס הכללי בהתאם למקום המגורים של הממנה.

הודעה על פקיעה של ייפוי כוח רפואי או של ייפוי כוח מתמשך תוגש בידי הממנה אם העילה מתקיימת לפני הכניסה לתוקף ובידי מיופה הכוח אם העילה מתקיימת לאחר הכניסה לתוקף.

אם מיופה הכח ביקש להודיע כי אינו מעוניין לשמש כמיופה כח:

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח, את ציון עילת הפקיעה ואת מועד התקיימותה. אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופה הכוח, על מיופה הכוח למסור בכתב הודעה לממנה על הפסקת פעילותו כמיופה כוח או למסור זאת לבת/בן הזוג של הממנה או לקרוב אחר אם הממנה אינו מבין בדבר, בהתאם ל- סעיף 32 כב(5) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962:

"מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח; לא היה הממנה בעל כשירות או מסוגל להבין בדבר באותו מועד, יודיע על כך מיופה הכוח גם לבן זוגו של הממנה או לקרוב אחר;"

לאחר מכן, על מיופה הכוח למסור למחוז הרלוונטי באפוטרופוס הכללי העתק ממכתב התפטרות שנמסר לממנה ואישור על מועד קבלתו בידי הממנה (ניתן לעשות זאת במייל(.

כמה עולה יפוי כח מתמשך?

המחיר של יפוי כח מתמשך עשוי להשתנות מכל מיני סיבות.

אין הגבלה על המחיר, וכמו בכל שירות משפטי- כל עו"ד רשאי ויכול לגבות סכום בהתאם לראות עיניו, מקצועיותו ולמורכבותו של השירות הנדרש.

העלות המומלצת של לשכת עורכי הדין לעריכת יפוי כח מתמשך היא 5,000 ₪ אבל לא מדובר בעלות מחייבת. ולכן המחיר הממוצע של יפוי כח מתמשך יכול לנוע בין 3,500 ₪ ל- 8,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין, כמובן בהתאם לצרכיו ורצונותיו של הלקוח ובאופן שעשוי להשתנות ממקרה למקרה.

בשאלות טכניות וכלליות הקשורות במילוי הטפסים, ניתן לפנות למוקד השירות והמידע של משרד המשפטים בטלפון: 08-6831664, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-16:00

לשאלות מהותיות לגבי יפוי כח מתמשך ולקביעת פגישה לעריכת יפוי כח מתמשך- צרו קשר עם משרדנו יוזוק מלכין עורכי דין בטלפון 03-9567770 או בדוא"ל: office@oym.co.il .

קישור לעריכת והפקדת יפוי הכח המתמשך:

עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך מקוון – האפוטרופוס הכללי

הוראות החוק הרלבנטיות:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017

טפסים רלבנטיים:

טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך– למילוי ידני לסריקה

טופס הצהרה על כניסה לתוקף של יפוי כח מתמשך– למילוי בהקלדה וסריקה.

טופס מקוון של היחידה לפניות הציבור של משרד המשפטים – פונה או מייצג.

מאגר שאלות ותשובות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך, למסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ולמסמך הבעת רצון שריכז האפוטרופוס הכללי

נייר עמדה של האפוטרופוס הכללי – כרטיסי חיוב בחשבונות ממנה– בשל הקושי התפקודי בהתנהלותם היומיומית של מיופי הכוח בחשבונות ממנים, בהעדר האפשרות להשתמש בכרטיסי חיוב

נייר עמדה מעודכן בנושא השקעת כספי ממנה בייפוי כוח מתמשך

מידע למיופות ומיופי כוח בנושא התנהלות כלכלית מול הבנקים

נייר עמדה של האפוטרופסה הכללית – כרטיסי חיוב בחשבונות ממנה

מסמך הבנות של האפוטרופוס הכללי עם הבנקים

סרטון הסבר של משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי על יפוי כח מתמשך בשפה העברית, בשפה ערבית, בשפה רוסית, בשפה אנגלית ובשפה אמהרית

איתור עו"ד מוסמך/ת בעריכת ייפוי כוח מתמשך